Warunki
korzystania

Mobile
Niniejsza strona określa warunki korzystania („Warunki”), na podstawie których możesz („Ty”) korzystać z usług JOBMATCH.ME GmbH świadczonych za pośrednictwem serwisu „JOBMATCH.ME”. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu uwzględniają Oświadczenie o zgodzie na przestrzeganie prywatności, które Użytkownik przekazuje JOBMATCH.ME i które jest włączone do niniejszych Warunków korzystania z serwisu przez umieszczenie odnośnika.

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą a JOBMATCH.ME. Wchodząc na stronę internetową JOBMATCH.ME lub do serwisów JOBMATCH.ME, akceptujesz niniejsze Warunki korzystania z serwisu. Dlatego też, jeśli nie chcesz zaakceptować tych Warunków użytkowania, prosimy nie korzystać ze stron internetowych lub usług JOBMATCH.ME.

JOBMATCH.ME może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki korzystania z serwisu poprzez opublikowanie ich zaktualizowanej wersji na tej stronie. Dlatego też powinieneś regularnie odwiedzać tę stronę i zapoznawać się z ewentualnymi zmienionymi Warunkami użytkowania, gdyż są one dla Ciebie wiążące.

Użytkownicy, którzy naruszą niniejsze Warunki korzystania z serwisu, mogą zostać pozbawieni dostępu do JOBMATCH.ME lub dostęp ten może zostać zawieszony.

Aby mieć dostęp do stron JOBMATCH.ME musisz mieć ukończone 18 lat i być pełnoprawnym mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dostęp do stron JOBMATCH.ME jest również dozwolony tylko na terenie EOG.

Produkty i usługi JOBMATCH.ME mogą być również przedmiotem indywidualnych umów. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu a jakąkolwiek umową zawartą przez Ciebie z JOBMATCH.ME, Twoja indywidualna umowa i jej treść będzie miała pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami korzystania z serwisu.

Nie możesz używać zawartości lub profili JOBMATCH.ME do sprawdzania kwalifikowalności konsumenta w następujących celach:

 1. Kredyt lub ubezpieczenie w ramach osobistych, rodzinnych lub domowych,
 2. Pozostający w stosunku pracy lub
 3. zatwierdzenia lub wyniki regulacyjne.

1. Produkty i usługi JOBMATCH.ME

JOBMATCH.ME oferuje dopasowywanie pracowników i pracodawców poprzez swoje strony internetowe. „Strony JOBMATCH.ME” to wszystkie strony internetowe znajdujące się pod kontrolą JOBMATCH.ME oraz związane z nimi produkty i usługi. Ma to zastosowanie niezależnie od konkretnej strony internetowej i obejmuje stronę, z której uzyskano dostęp do niniejszych Warunków Użytkowania.

Na stronach JOBMATCH.ME użytkownicy mogą tworzyć indywidualne profile, które mogą zawierać dane osobowe („Profile”).

„Usługi JOBMATCH.ME” to aplikacje oraz produkty i usługi oferowane przez JOBMATCH.ME. Obejmują one, ale nie są ograniczone do platformy w formie aplikacji internetowej.

2. Korzystanie z treści/usług JOBMATCH.ME

JOBMATCH.ME upoważnia użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, do dostępu i korzystania ze stron internetowych JOBMATCH.ME oraz treści JOBMATCH.ME (zgodnie z poniższym opisem), a także do pobierania i drukowania treści dostępnych na stronach JOBMATCH.ME lub za ich pośrednictwem, wyłącznie do użytku osobistego w celu poszukiwania pracy i/lub pracowników. Zawartość strony JOBMATCH.ME, taka jak projekty, tekst, grafika, obrazy, wideo, informacje, logotypy, przyciski, oprogramowanie, pliki audio i inne treści (zwane łącznie „zawartością JOBMATCH.ME”) jest chroniona prawem autorskim, prawem odnośnie znaków towarowych i innymi prawami. Wszystkie treści, w tym kompilacja (w całości, kolejności i układzie) wszystkich treści na stronach JOBMATCH.ME, są wyłączną własnością JOBMATCH.ME i są chronione prawem autorskim, prawem odnośnie znaków towarowych i innymi prawami. Nieuprawnione korzystanie z Treści i ich rozmieszczenia może naruszać te prawa i jest surowo zabronione. Na wszystkich autoryzowanych kopiach treści JOBMATCH.ME należy zachować wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych i innych prawach własności zawartych w oryginalnej treści JOBMATCH.ME.

Wszelkie kody generowane przez JOBMATCH.ME w celu wygenerowania lub wyświetlenia treści JOBMATCH.ME, a także strony tworzące JOBMATCH. Zgadzasz się nie sprzedawać, modyfikować ani w żaden inny sposób reprodukować, wyświetlać, publicznie odtwarzać lub w inny sposób wykorzystywać zawartości JOBMATCH.ME do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. Dozwolone jest drukowanie informacji o produktach i usługach JOBMATCH.ME w zwyczajowych ilościach, pod warunkiem, że ma to na celu inicjowanie zatrudnienia za pośrednictwem JOBMATCH.ME.

Ponadto zobowiązujesz się nie wykorzystywać w żaden sposób zawartości JOBMATCH.ME. Wykorzystanie zawartości JOBMATCH.ME w jakiejkolwiek innej aplikacji, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Wszelki kod stworzony przez JOBMATCH.ME w celu generowania i/lub wyświetlania Treści JOBMATCH.ME lub stron zawierających jakiekolwiek aplikacje lub usługi jest również chroniony prawem autorskim JOBMATCH.ME. Powielanie lub adaptacja takiego kodu jest zabroniona.

3. Korzystanie z usług JOBMATCH.ME

Z produktów i usług JOBMATCH.ME oraz innych funkcji witryn JOBMATCH.ME mogą korzystać wyłącznie osoby poszukujące pracy i/lub informacji o karierze oraz pracodawcy poszukujący pracowników.

Zabronione użycie

Użyty poniżej termin „Publikowanie” oznacza wszelkie informacje, które przekazujesz, publikujesz lub publikujesz na stronie JOBMATCH.ME w miejscach zamkniętych lub publicznych Wyświetlaj JOBMATCH Strona .ME.

Następujące zastosowania są zabronione i należy ich unikać:
 1. Przekazywanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie lub niszczenie jakichkolwiek materiałów, w tym między innymi zawartości serwisu JOBMATCH.ME, z naruszeniem obowiązujących praw lub przepisów, w tym między innymi praw lub przepisów dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub przekazywania danych osobowych lub z naruszeniem zasad ochrony prywatności serwisu JOBMATCH.ME;
 2. Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury strony internetowej JOBMATCH.ME;
 3. używać do nawigacji lub przeszukiwania strony JOBMATCH.ME jakichkolwiek urządzeń innych niż narzędzia dostępne na stronie, powszechnie dostępne przeglądarki internetowe innych firm lub inne narzędzia zatwierdzone przez JOBMATCH.ME;
 4. Wykorzystanie narzędzi eksploracji danych, robotów lub podobnych metod do zbierania i analizowania danych;
 5. naruszać lub próbować naruszyć bezpieczeństwo jakiejkolwiek strony internetowej JOBMATCH.ME. Obejmuje to próby sondowania, skanowania lub testowania słabych punktów systemu lub sieci oraz naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia.
 6. Odtwarzanie kodu źródłowego lub dekompilacja stron internetowych JOBMATCH.ME;
 7. Agregowanie, kopiowanie lub reprodukowanie w jakikolwiek sposób zawartości serwisu JOBMATCH.ME lub informacji dostępnych na którejkolwiek ze stron internetowych JOBMATCH.ME jest zabronione przez niniejszy Regulamin. Dotyczy to również wygasłych ogłoszeń o pracę;
 8. Publikowanie w postaci ramek lub linki do treści JOBMATCH.ME lub informacji dostępnych na jakiejkolwiek stronie JOBMATCH.ME, chyba że jest to dozwolone przez niniejsze postanowienie;
 9. Zamieszczania treści lub materiałów, które zawierają fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, promują, wspierają lub zachęcają do działań niezgodnych z prawem lub wszelkich innych działań zabronionych przez niniejsze Warunki. Na przykład wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie prywatności, dostarczanie lub wprowadzanie wirusów komputerowych lub pirackiego oprogramowania;
 10. app.care.terms.servic9
 11. przekazywać danych kontaktowych do pracodawcy agentowi, agencji lub innej stronie trzeciej;
 12. Udostępnianie danych do logowania na stronie JOBMATCH.ME osobom trzecim;
 13. uzyskiwania dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla Ciebie i logowania się na serwer lub konto, do którego nie masz uprawnień
 14. zamieszczania lub przesyłania niepełnych, fałszywych lub niedokładnych informacji biograficznych lub firmowych, lub informacji, które nie są własne, na jakiejkolwiek stronie JOBMATCH.ME;
 15. Publikowanie treści, które zawierają zastrzeżone, chronione hasłem lub ukryte strony internetowe lub obrazy;
 16. Żądać haseł lub informacji umożliwiających zalogowanie się do konta od innych użytkowników;
 17. usuwania lub modyfikowania materiałów opublikowanych przez inne osoby lub firmy;
 18. nękać lub promować nękanie grupy, firmy lub osoby;
 19. wysyłania niezamówionej poczty lub wiadomości e-mail do użytkowników, wykonywania niezamówionych połączeń telefonicznych lub wysyłania niezamówionych wiadomości faksowych w celu promowania i/lub reklamowania produktów lub usług. Ponadto, należy powstrzymać się od kontaktowania się z użytkownikami, którzy wyraźnie poprosili, aby się z nimi nie kontaktować;
 20. app.care.terms.servic19
 21. rozpowszechniania nielegalnych lub nieautoryzowanych kopii dzieł chronionych prawem autorskim, na przykład poprzez dostarczanie lub tworzenie pirackich kopii programów komputerowych lub linków do nich. Ponadto, Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania lub udostępniania informacji na temat sposobów obchodzenia środków ochrony przed kopiowaniem zainstalowanych przez producenta, od dostarczania pirackiej muzyki lub innych mediów lub linków do pirackiej muzyki lub innych plików multimedialnych;
 22. używać usług JOBMATCH.ME do celów lub działań niezgodnych z prawem. Użytkownik powinien powstrzymać się od zamieszczania lub przekazywania jakichkolwiek treści, które są zniesławiające, oszczercze, w sposób dorozumiany lub wyraźny naruszające prawo, niesmaczne, obsceniczne, zawierające groźby, obelżywe, nienawistne, rasistowskie, dyskryminujące lub groźne w swojej naturze, lub linków do materiałów pornograficznych, nieodpowiednich lub zniesławiających jakiegokolwiek rodzaju, lub w inny sposób naruszające prawo do prywatności jakiejkolwiek osoby.
 23. Umieszczanie fałszywego profilu, który ma na celu promowanie produktów lub usług.
Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może skutkować postępowaniem cywilnym i karnym. JOBMATCH.ME zbada przypadki, w których takie naruszenia mogły mieć miejsce, i może zaangażować organy ścigania i współpracować z nimi w ściganiu użytkowników zaangażowanych w takie naruszenia.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta JOBMATCH.ME lub profil i hasła. Nie możesz udostępniać swojego hasła ani innych informacji dostępu do konta osobom trzecim, ani tymczasowo, ani na stałe. Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie ze swoich rejestracji i haseł na stronie JOBMATCH.ME, niezależnie od tego, czy jest to autoryzowane, czy nieautoryzowane przez Ciebie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić JOBMATCH.ME o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta JOBMATCH.ME, profili lub haseł.

4. Dodatkowe warunki dla pracodawców

Pracodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, które udostępniają na stronach JOBMATCH.ME. JOBMATCH.ME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje dotyczące zatrudnienia podejmowane przez jakąkolwiek Firmę.

Przyjmujesz do wiadomości, że po zamknięciu konta JOBMATCH.ME wszystkie informacje o koncie pracodawcy, w tym zapisane profile, kontakty sieciowe i e-mail Listy JOBMATCH.ME można usunąć z bazy danych JOBMATCH.ME. Informacje mogą być nadal dostępne przez pewien czas z powodu opóźnień w przeprowadzeniu usuwania na serwerach internetowych JOBMATCH.ME.

Aby chronić użytkowników JOBMATCH.ME przed reklamami komercyjnymi, zachowuje JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wiadomości e-mail, które Pracodawca może wysłać do Użytkowników.

Musisz korzystać z sieci i profili JOBMATCH.ME zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami o ochronie danych i przepisami bezpieczeństwa.

5. Dodatkowe warunki dla pracowników

Kiedy rejestrujesz się na którejkolwiek ze stron JOBMATCH.ME, zostaniesz poproszony o utworzenie konta i podanie JOBMATCH.ME pewnych informacji, w szczególności aktualnego adresu e-mail (Twoje "Informacje")

strona zawiera pytania w formie standardowych pól, odpowiadając na nie tworzymy dla Ciebie indywidualne profile. Profile te służą do skutecznego dopasowania do Ciebie odpowiednich ofert pracy. Wszystkie przesłane przez Ciebie profile muszą być dokładne i opisywać Cię jako osobę oraz wymagane informacje.

Odpowiedzialność za formę, treść i dokładność informacji, które podajesz w witrynach JOBMATCH.ME Wszelkie materiały, które prześlesz należą wyłącznie do Ciebie.

JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo do oferowania usług i produktów stron trzecich. Opierają się one na preferencjach wskazanych podczas rejestracji lub w dowolnym późniejszym czasie, lub na Twojej zgodzie na otrzymywanie ofert od JOBMATCH.ME lub stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich danych, zapoznaj się z oświadczeniem o wyrażeniu zgody w zakresie ochrony danych od JOBMATCH.ME.

nie masz praw własności do swojego konta. Jeśli zamkniesz swoje konto JOBMATCH.ME lub Twoje konto JOBMATCH.ME zostanie zamknięte, wszystkie informacje o koncie JOBMATCH.ME, w tym profil, życiorysy, listy motywacyjne, zapisane pozycje i kwestionariusze zostaną oznaczone jako usunięte i mogą zostać usunięte z bazy JOBMATCH.ME. Informacje mogą być nadal dostępne przez pewien czas z powodu opóźnień w propagacji akcji usuwania na serwerach WWW JOBMATCH.ME. Ponadto strony trzecie mogą przechowywać przechowywane kopie twoich informacji.

JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo do usunięcia twojego konta i wszystkich twoich informacji, jeśli były nieaktywne przez dłuższy czas.

6. Treści użytkownika i przesłane dane

Wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, wideo, reklamy, wiadomości i inne materiały przesłane, opublikowane lub wyświetlone przez Ciebie lub za pośrednictwem witryny JOBMATCH.ME („Treści użytkownika”) podlegają wyłącznej odpowiedzialności autora tej treści. JOBMATCH.ME nie rości sobie prawa własności ani kontroli nad Treścią użytkownika. Użytkownik lub licencjobiorca będący stroną trzecią zachowuje wszystkie prawa patentowe, znaki towarowe i prawa autorskie do Treści użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za odpowiednią ochronę tych praw.

Przesyłając, publikując lub wyświetlając jakiekolwiek Treści użytkownika na lub za pośrednictwem JOBMATCH.ME, udzielasz JOBMATCH.ME ogólnoświatowego, niewyłącznego, bezpłatnego, zbywalnego i sublicencjonowanego prawa do powielania, dostosowywania, rozpowszechniania i publikowania takich Treści użytkownika. Ponadto, przesyłając, publikując lub wyświetlając Treści użytkownika, które mają być dostępne dla ogółu społeczeństwa, udzielasz firmie JOBMATCH.ME ogólnoświatowego, niewyłącznego i bezpłatnego prawa do powielania, dostosowywania i dostosowywania takich Treści użytkownika do celów reklamowych i usługi świadczone przez JOBMATCH.ME w celu rozpowszechniania i publikowania. Po usunięciu takich Treści Użytkownika ze strony JOBMATCH.ME, JOBMATCH.ME zaprzestanie ich używania w uzasadnionym ekonomicznie terminie.

JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zaakceptowania, opublikowania, wyświetlanie lub przesyłanie Treści użytkownika.

Oświadczasz również i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia licencji lub że właściciel jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich, całkowicie i skutecznie zrzekł się takich praw i zgodnie z prawem i nieodwołalnie przyznał Ci prawo do udzielenia licencji określonej powyżej. Jeśli publikujesz Treści Użytkownika w obszarze publicznym na dowolnej stronie internetowej JOBMATCH.ME, zezwalasz również każdemu innemu użytkownikowi na dostęp, wyświetlanie, przeglądanie, przechowywanie i odtwarzanie tej Treści Użytkownika do użytku osobistego. W związku z powyższym właściciel Treści Użytkownika umieszczonych na którejkolwiek ze stron JOBMATCH.ME zachowuje wszelkie prawa. JOBMATCH.ME może przejrzeć i usunąć wszelkie Treści Użytkownika, które uzna według własnego uznania za naruszające niniejsze Warunki, naruszające obowiązujące prawo, zasady i polityki, obraźliwe, destrukcyjne, obraźliwe lub niezgodne z prawem, lub naruszające prawa lub zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników JOBMATCH.ME. JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkowników i uniemożliwienia im przyszłego dostępu do stron JOBMATCH.ME i/lub usług JOBMATCH.ME. JOBMATCH.ME może, według własnego uznania, podjąć wszelkie niezbędne działania, jeśli JOBMATCH.ME uzna, że ​​takie Treści użytkownika mogą skutkować odpowiedzialnością JOBMATCH.ME, uszkadzając markę JOBMATCH.ME lub wizerunek publiczny, powodując utratę użytkowników lub usług swojego Dostawcy Usług Internetowych lub innych dostawców.

JOBMATCH.ME nie składa żadnych oświadczeń co do prawdziwości, dokładności lub rzetelności jakichkolwiek Treści Użytkownika, prac pochodzących z Treści Użytkownika lub innych komunikatów publikowanych przez użytkowników. JOBMATCH.ME nie popiera również żadnych opinii wyrażanych przez użytkowników. W szczególności nie zezwalamy na żadne treści wymienione poniżej, a poniższa lista służy wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie jest wyczerpującą listą wszystkich zabronionych Treści użytkownika.
 • są w sposób dorozumiany lub wyraźny obraźliwe, np. treści Użytkownika, które angażują się, popierają lub promują rasizm, bigoterię, dyskryminację, nienawiść lub krzywdę fizyczną wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby.
 • Prześladowania, podżegania do prześladowania lub popierania prześladowania jakiejkolwiek grupy lub osoby.
 • Związane z przesyłaniem "śmieci", "łańcuszków" lub niechcianych "masowych wysyłek", "spamowania" lub "phishingu".
 • Promowanie lub popieranie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub działań niezgodnych z prawem lub obraźliwych, zawierających groźby, obscenicznych, zniesławiających lub obraźliwych zachowań.
 • Promowanie lub zachęcanie do nielegalnego lub nieautoryzowanego kopiowania cudzych prac chronionych prawem autorskim, np. oferowanie lub udostępnianie pirackich kopii programów komputerowych lub linków do nich, oferowanie lub udostępnianie informacji umożliwiających obejście zainstalowanych przez producenta urządzeń zabezpieczających przed kopiowaniem, oferowanie lub udostępnianie pirackiej muzyki lub innych mediów, lub linków do pirackiej muzyki lub innych plików multimedialnych.
 • Zawierają strony zastrzeżone lub chronione hasłem, ukryte strony lub obrazy.
 • Prezentowanie lub zamieszczanie linków z materiałami pornograficznymi, niemoralnymi lub o charakterze seksualnym w jakiejkolwiek formie.
 • Dostarczać lub udostępniać linki do materiałów, które wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny, brutalny lub w inny sposób, lub zabiegać o dane osobowe osób poniżej 18 roku życia; lub
 • dostarczać lub zabiegać o informacje dotyczące nielegalnej działalności lub innych działań zabronionych przez niniejsze Warunki, w tym bez ograniczeń, wytwarzania lub kupowania broni, naruszania prywatności innej osoby, dostarczania lub tworzenia wirusów komputerowych lub piractwa medialnego; oraz
 • zabiegać o hasła lub dane osobowe innych użytkowników.
 • Każdy tworzony przez Ciebie profil musi opisywać Cię jako osobę. Przykłady nieodpowiednich i zabronionych profili obejmują między innymi profile, które wydają się przedstawiać zwierzę, miejsce, obiekt nieożywiony, postać fikcyjną lub prawdziwą osobę inną niż Ty.
 • Profile stworzone na podstawie Treści Użytkownika mogą być również udostępniane za pośrednictwem stron JOBMATCH.ME. JOBMATCH.ME nie gwarantuje dokładności lub ważności jakiejkolwiek pracy stworzonej na ich podstawie ani jej przydatności do oceny przez pracodawców. Profile pochodne mogą znacznie różnić się od Treści Użytkownika.
 • Chętnie poznamy opinie naszych użytkowników i z zadowoleniem przyjmujemy ich komentarze dotyczące naszych usług i stron internetowych JOBMATCH.ME. Jeśli, użytkownik prześle nam sugestie, pomysły, rysunki, koncepcje lub inne informacje (zwane łącznie "Zgłoszeniami"), takie Zgłoszenia będą uważane za własność JOBMATCH.ME. W zakresie, w jakim JOBMATCH.ME nie może być wyłącznym właścicielem Zgłoszenia, Użytkownik udziela JOBMATCH.ME nieodwołalnej, wieczystej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Zgłoszenia. JOBMATCH.ME jest uprawniony do korzystania z nich bez ograniczeń czasowych, bez żadnej rekompensaty dla użytkownika lub innych osób, z dowolnego powodu, w tym w celach handlowych, i nie ma obowiązku zachowania poufności.

7. Zgłoszenia roszczeń z tytułu praw autorskich lub naruszenia znaków towarowych

Jeśli uważasz, że Twoja praca lub znak towarowy chroniony prawami autorskimi został przesłany, opublikowany lub skopiowany na jakąkolwiek stronę JOBMATCH.ME i jest dostępny na stronie JOBMATCH.ME w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub znaku towarowego, skontaktuj się z nami Wyślij e-mail JOBMATCH.ME na adres < a href="mailto:hallo@jobmatch.me">hello@jobmatch.me.

8. Prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich

JOBMATCH.ME szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy o to samo naszych użytkowników i partnerów. Nieautoryzowane publikowanie, powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, publiczne wyświetlanie lub publiczne wykonywanie dzieła chronionego prawem autorskim stanowi naruszenie właściciela praw autorskich. Warunkiem korzystania ze stron internetowych JOBMATCH.ME jest wyrażenie zgody na ich nienaruszanie w żaden sposób naruszania praw własności intelektualnej innych osób. JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo do zamknięcia kont każdego użytkownika i zablokowania dostępu do stron JOBMATCH.ME każdemu użytkownikowi, który wielokrotnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo do podjęcia tych środków, według własnego uznania, w celu ograniczenia dostępu do strony i/lub zamknięcia konta w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy naruszenie się powtarza, czy nie. Odbywa się to z powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez odpowiedzialności wobec użytkownika, który został rozwiązany lub którego dostęp jest zablokowany. Jeśli uważasz, że niewłaściwie doręczono Ci zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, skontaktuj się z JOBMATCH.ME, jak opisano w sekcji 6 powyżej.

9. Odpowiedzialność JOBMATCH.ME

Strony internetowe JOBMATCH.ME służą m.in. do znajdowania przez pracowników odpowiednich pracodawców lub pracodawcom do znajdowania odpowiednich pracowników. JOBMATCH.ME nie składa żadnych oświadczeń co do Treści Użytkownika, jakości, bezpieczeństwa lub legalności jakiegokolwiek opublikowanego profilu lub CV, prawdziwości lub dokładności jakiegokolwiek wykazu, zdolności Pracodawców do zapewnienia pracy Kandydatowi lub zdolności Kandydat do obsadzenia wakatu. Chociaż JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego usuwania wszelkich Treści użytkownika, ogłoszeń o pracę, profili lub innych materiałów ze stron internetowych JOBMATCH.ME, JOBMATCH.ME nie ma takiego obowiązku i w najszerszym zakresie dozwolone przez prawo, JOBMATCH.ME nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie tej czynności.

Ponieważ identyfikacja użytkowników w Internecie jest trudna, JOBMATCH.ME nie gwarantuje, że każdy użytkownik jest on lub ona twierdzi, że jest. Ponieważ nie uczestniczymy lub nie możemy uczestniczyć w wymianie między użytkownikami lub kontrolować zachowania uczestników na stronach JOBMATCH.ME, zwalniasz JOBMATCH.ME (oraz naszych agentów i pracowników) w przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników w maksymalnym zakresie dozwolone przez obowiązujące prawo, wszelkie roszczenia, żądania i szkody (rzeczywiste lub wynikowe, bezpośrednie lub pośrednie) dowolnego rodzaju i charakteru, znane lub nieznane, podejrzewane i niepodejrzewane, znane i nieujawnione, wynikające z lub w związku z takim sporem. < br/>
Strony internetowe i zawartość JOBMATCH.ME mogą zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. JOBMATCH.ME nie gwarantuje dokładności, rzetelności, kompletności ani aktualności stron internetowych ani ich zawartości. Korzystanie ze stron internetowych i treści JOBMATCH.ME odbywa się na własne ryzyko. Na stronach JOBMATCH.ME regularnie wprowadzane są zmiany. JOBMATCH.ME nie może składać żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących określonych wyników korzystania z jakiejkolwiek witryny JOBMATCH.ME. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez jakiegokolwiek użytkownika z JOBMATCH.ME lub za pośrednictwem lub z jakiejkolwiek witryny JOBMATCH.ME nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

JOBMATCH.ME zachęca do zachowania kopię zapasową wszystkich Treści użytkownika. JOBMATCH.ME zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, za usunięcie, utratę lub nieuprawnioną zmianę jakichkolwiek Treści Użytkownika, JOBMATCH.ME, według własnego uznania, zbada i ustali lub zażąda usunięcia takich treści. hello@jobmatch.me, jeśli uważasz, że cokolwiek w witrynie narusza niniejsze warunki. JOBMATCH.ME nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Użytkownika za wykonanie lub niemożność wykonania takich czynności.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA JOBMATCH.ME NIE GWARANTUJE, ŻE STRONY INTERNETOWE JOBMATCH.ME LUB USŁUGI JOBMATCH.ME BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI, ŻE STRONY INTERNETOWE JOBMATCH.ME I JEJ USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW. JEŚLI KORZYSTANIE Z WITRYN INTERNETOWYCH LUB TREŚCI ZWIĄZANYCH Z SERWISEM, WYMUŚI WYMIANA SPRZĘTU, DANYCH LUB INNYMI KOSZTAMI, JOBMATCH.ME NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE KOSZTY. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA JOBMATCH.ME ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. JOBMATCH.ME NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI TERMINOWOŚCI TREŚCI, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIKI I LINKÓW JOBMATCH.ME.

10. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody wtórne

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ANI JOBMATCH.ME, ANI JEGO DOSTAWCY, ANI ŻADEN INNY DOSTAWCA BĘDĄCY OSOBĄ TRZECIĄ WYMIENIONY NA STRONIE JOBMATCH.ME NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB WYNIKOWE, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, SZKODY ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z JOBMATCH.ME ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W OPARCIU O GWARANCJĘ, UMOWĘ, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ, NAWET JEŚLI JOBMATCH.ME ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ JOBMATCH.ME ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRON JOBMATCH.ME LUB KORZYSTANIEM Z TREŚCI JOBMATCH.ME JEST OGRANICZONA DO 100 EUR, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY DZIAŁANIA (PRZEZ UMOWĘ, NARUSZENIE GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB).

13. linki do innych stron

Na stronie JOBMATCH.ME znajdują się linki do stron osób trzecich. Linki te są podane wyłącznie dla wygody użytkownika, nie stanowią one poparcia dla zawartości stron osób trzecich. JOBMATCH.ME nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą odnośniki i nie wyraża żadnej opinii na temat treści lub dokładności materiałów zawartych na stronach osób trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się wejść na Strony osób trzecich, robi to na własne ryzyko.

14. Zakaz odsprzedaży lub nieuprawnionego wykorzystania do celów komercyjnych

Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie cedować swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Użytkownik zobowiązuje się również nie wykorzystywać strony JOBMATCH.ME do celów komercyjnych bez upoważnienia.

15. Rekompensata

Użytkownik zabezpieczy JOBMATCH.ME, jego partnerów, ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów, na pierwsze żądanie, przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, w tym przed uzasadnionymi kosztami prawnymi poniesionymi przez nich w związku z tym.
 1. Treści użytkownika lub materiały udostępnione przez użytkownika na stronach JOBMATCH.ME,
 2. korzystania przez Ciebie z zawartości strony JOBMATCH.ME lub
 3. naruszenie niniejszych warunków.

16. Korzystanie z serwisu JOBMATCH.ME z zagranicy

JOBMATCH.ME nie gwarantuje, że treści zamieszczone na stronie JOBMATCH.ME mogą być legalnie dostępne i oglądane poza granicami Niemiec. dostęp do treści zamieszczonych na stronie JOBMATCH.ME może być nielegalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Wchodząc na strony internetowe JOBMATCH.ME, użytkownik robi to na własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.

17. Usługi mobilne

Jeśli korzystasz ze Stron JOBMATCH.ME za pośrednictwem urządzenia mobilnego, zgadzasz się, że informacje o korzystaniu ze Stron JOBMATCH.ME za pośrednictwem urządzenia mobilnego i operatora, w tym informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, operatorze lub Twojej lokalizacji, mogą być wysłane do nas. Ponadto możliwe jest, że w związku z korzystaniem ze stron JOBMATCH.ME za pośrednictwem urządzenia mobilnego dane będą wyświetlane na urządzeniu mobilnym i przechowywane na urządzeniu mobilnym. Uzyskując dostęp do stron JOBMATCH.ME za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego, oświadczasz, że masz prawo do udostępniania przesłanych danych swojemu operatorowi lub dostawcy usług internetowych w ramach importu dowolnych danych JOBMATCH.ME na swoje urządzenie mobilne. W związku z tym należy uzyskać informacje o dostępności stron JOBMATCH.ME i warunkach korzystania z nich za pośrednictwem określonych urządzeń mobilnych od swojego operatora.

Korzystając z aplikacji do pobrania, korzystasz z JOBMATCH.ME strony, wyraźnie potwierdzasz, że akceptujesz warunki umowy licencyjnej, która odpowiada aplikacji oferowanej w momencie pobierania lub instalacji lub aplikacji oferowanej w czasie sporadycznych pobrań.

18 Czas trwania i rozwiązanie umowy

Warunki obowiązują tak długo, jak długo jesteś użytkownikiem stron JOBMATCH.ME. JOBMATCH.ME zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia wszelkich środków prawnych dostępnych na mocy prawa i na zasadzie słuszności w przypadku naruszenia Warunków lub jeśli JOBMATCH.ME nie jest w stanie zweryfikować lub uwierzytelnić informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji na dowolnej stronie internetowej JOBMATCH.ME. W szczególności usunięcie Treści Użytkownika ze stron internetowych JOBMATCH.ME oraz natychmiastowe zakończenie rejestracji z lub bez możliwości dalszego dostępu do stron internetowych JOBMATCH.ME i/lub innych usług świadczonych przez JOBMATCH.ME na rzecz Użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś już użytkownikiem stron internetowych JOBMATCH.ME, niektóre klauzule niniejszego Regulaminu pozostają w mocy, w tym sekcje od 1 do 17 włącznie.

19. Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu, klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich czynności prawnych wynikających z niniejszej umowy jest Hamburg.

Jeżeli jakikolwiek punkt niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny przez sąd właściwej jurysdykcji, nie ma to wpływu na pozostałe punkty niniejszych Warunków, które pozostają w mocy. Żadne zrzeczenie się którejkolwiek z tych klauzul nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tej lub jakiejkolwiek innej klauzuli. Ponadto niewykonanie przez JOBMATCH.ME jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się takiej klauzuli lub w inny sposób wpłynie na zdolność JOBMATCH.ME do egzekwowania takiej klauzuli w przyszłości.